Ruma

PRIJAVE ZA 1. RUMSKI POLUMARATON SU POČELE!! POLUMARATON Svi učesnici u polumaratonu dobijaju: - startni broj - diplomu - majicu polumaratona - okrepu na stazi i cilju (voda, banane, limun, šećer) - paketić slatko/slani - medalju (takmičari koji završe polumaratonsku trku) - banket Napomena: Banket od 21 čas na bazenima Borkovac za takmičare/ke polumaratonske trke. Od strane organizatora obezbeđen slatko/slani program, kao i odrđen broj bezalkoholnih pića, dok će se sva vrsta pića prodavati na šankovima Bazena Borkovac. Prvoplasirana/e tri takmičara/ke (M i Ž konkurenciji) u apsolutnoj kategoriji dobijaju medalje, diplome, pehare, robne i novčane nagrade. Takmičari/ke (M i Ž) plasirani od IV – VIII nagrađuju se diplomama i robnim novčanim nagradama (novčane za IV i V mesto). Najbrži takmičar/ka u polumaratonu sa teritorije opštine Ruma (M i Ž) dobija pehar, robnu i novčanu nagradu. Takmičenje veterana uzrast 40+ (M i Ž) prva/e tri takmičara/ke nagrade. Najstariji i najmlađi polumaratonac! Proglašenje prvih osam takmičara u apsolutnom plasmanu u polumaratonu (zasebno M i Ž); održaće se na bini na Gradskom trgu u 20:00 časova; Za najbržeg takmičara u polumaratonu sa teritorije opštine Ruma (M i Ž); održaće se na bini na Gradskom trgu u 20:10 časova IZNOS NAGRADA BIĆE UTVRĐEN U NAREDNOM PERIODU (JULU MESECU) TRKA ZADOVOLJSTVA Svi učesnici dobijaju: - startni broj DDOR Trka zadovoljstva - vodu na cilju BIZNIS ŠTAFETN POLUMARATON OPŠTINE RUMA (3X7km) preduzeća sa teritorije opštine Ruma. BAMBINI MARATON Robne nagrade STARTNINA/KOTIZACIJA Cena učesničkog paketa za državljane Srbije (polumaraton) • 800 dinara od 26. JUNA – 13. AVGUSTA 2017. godine • 1000 dinara od 14. AVGUSTA – 25. AVGUSTA 2017. godine Uplatu izvršiti na namenski dinarski račun Sportskog saveza opštine Ruma 200-2884060101889-25 Poštanska štedionica ( primalac: Sportski savez) Cena učesničkog paketa za strane državljane (polumaraton) 8 evra... detalji u toku nedelje. Registration for 1. Rumski half marathon started!! Half marathon All participants in the marathon getting: - starting number - diplomu - shirt marathon - refreshments on track and goal (water, bananas, lemon, sugar) - a packet of sweet / salty - Medal (contestants who finish polumaratonsku race) - Banquet Note: a 21-hour banquet on the swimming pools for contestants / ke polumaratonske races. By the organisers of the provided sweet / salty program, as well as the number of soft drinks, while all kinds of drinks will be sold at the bars pool. Prvoplasirana / e three competitors / ke (M and I) in absolute category get medals, certificates, goblets, stores and fines. Competitors / ke (M and f) Plasirani from iv to viii - awarded diplomas and awards and money (cash for iv and v place). Fastest Contestant / ka-marathon with territories mairie rum (M and f) wins the cup, mall and cash prizes. Veteran competition age 40 + (M and I) the first / e three competitors / ke awards. The oldest and youngest polumaratonac! The Proclamation of the first eight competitors in absolute placement in the half marathon (separate m and z); there will be on stage at town square at 20:00 pm; For the fastest competitors in marathon with the territory of the Rum Council (M and I); will on stage at the town square at 20:10 pm The amount of prizes will be determined in the future (July th) Pleasure race All participants get: - the starting number of ddor - water at the finish line Business Štafetn Half Marathon Council Rum (3 X7km) companies with the territory of council rum. Children children Brand awards Marathon / cotisation Price Učesničkog Packages for citizens of Serbia (half marathon) • 800 dinars from 26. June-13. August 2017. Year • 1000 Dinars from 14. August-25. August 2017. Year Payment to be made to account specially dinarski Sports Federation Council of rum 200-2884060101889-25 Postal Savings Bank (recipient: Sports Alliance) Price Učesničkog Packages for foreign Nationals (half marathon) 8 euros... details during the week. http://trka.rs/event/55/

PRIJAVA

Prijava je dostupna preko kontakt forme sa leve strane.

Informacije

Prijave su dostupne na linku pored.

Organizator: Skupština Opštine Ruma i  Savez Sportova Opštine Ruma, Ruma, Veljka Dugoševića 100,
E-mail: 21.1@rumaraton.com

 

  • Zainteresovanost Za Trku 96%